快捷搜索:

惜誓(惜余年老而日衰兮)原文,翻译,赏析_拼音

惜誓(惜余大哥而日衰兮)原文:

【惜誓】

惜余大哥而日衰兮,岁忽忽而不反。

登苍天而高举兮,历众山而日远。

不雅江河之纡曲兮,离四海之霑濡。

攀北极而一息兮,吸沆瀣以充虚。

飞硃鸟使前驱兮,驾太一之象舆。

苍龙蚴虬於左骖兮,白虎骋而为右騑。

建日月以为盖兮,载玉女於後车。

驰骛於杳冥之中兮,苏息虖昆仑之墟。

乐穷极而不厌兮,原安闲虖神明。

涉丹水而驼骋兮,右大年夜夏之遗风。

黄鹄之一举兮,知山川之纡曲。

再举兮,睹寰宇之圜方。

临中国之世人兮,讬回飙乎尚羊。

甚至少原之野兮,赤松王乔皆在旁。

二子拥瑟而调均兮,余因称乎清商。

澹然而自乐兮,吸众气而飞翔。

念我永生而久仙兮,不如反余之故乡。

黄鹄後时而寄处兮,鸱枭群而制之。

神龙掉水而陆居兮,为蝼蚁之所裁。

夫黄鹄神龙如同斯兮,况贤者之逢浊世哉。

寿冉冉而日衰兮,固儃回而不息。

俗流从而不止兮,众枉聚而矫直。

或偷合而苟进兮,或隐居而深藏。

苦称量之不审兮,同权概而就衡。

或推迻而苟容兮,或直言之谔谔。

伤诚是之不察兮,并纫茅丝以为索。

方世俗之幽昏兮,眩白黑之美恶。

放山渊之龟玉兮,相与贵夫砾石。

梅伯数谏而至醢兮,来革顺志而用国。

悲仁人之尽节兮,反为小人之所贼。

比干忠谏而剖心兮,箕子被发而佯狂。

水背流而源竭兮,木去根而不长。

非重躯以虑难兮,惜伤身之无功。

已矣哉!

独不见夫鸾凤之高翔兮,乃集大年夜皇之野。

循四极而回周兮,见盛德而後下。

彼贤人之神德兮,远乱世而自藏。

使麒麟可得羁而係兮,又何以异虖犬羊?

惜誓(惜余大哥而日衰兮)拼音解读:

【xī shì 】

xī yú nián lǎo ér rì shuāi xī ,suì hū hū ér bú fǎn 。

dēng cāng tiān ér gāo jǔ xī ,lì zhòng shān ér rì yuǎn 。

guān jiāng hé zhī yū qǔ xī ,lí sì hǎi zhī zhān rú 。

pān běi jí ér yī xī xī ,xī hàng xiè yǐ chōng xū 。

fēi zhū niǎo shǐ xiān qū xī ,jià tài yī zhī xiàng yú 。

cāng lóng yòu qiú yú zuǒ cān xī ,bái hǔ chěng ér wéi yòu fēi 。

jiàn rì yuè yǐ wéi gài xī ,zǎi yù nǚ yú hòu chē 。

chí wù yú yǎo míng zhī zhōng xī ,xiū xī hū kūn lún zhī xū 。

lè qióng jí ér bú yàn xī ,yuán cóng róng hū shén míng 。

shè dān shuǐ ér tuó chěng xī ,yòu dà xià zhī yí fēng 。

huáng hú zhī yī jǔ xī ,zhī shān chuān zhī yū qǔ 。

zài jǔ xī ,dǔ tiān dì zhī huán fāng 。

lín zhōng guó zhī zhòng rén xī ,tuō huí biāo hū shàng yáng 。

nǎi zhì shǎo yuán zhī yě xī ,chì sōng wáng qiáo jiē zài páng 。

èr zǐ yōng sè ér diào jun1 xī ,yú yīn chēng hū qīng shāng 。

dàn rán ér zì lè xī ,xī zhòng qì ér áo xiáng 。

niàn wǒ zhǎng shēng ér jiǔ xiān xī ,bú rú fǎn yú zhī gù xiāng 。

huáng hú hòu shí ér jì chù xī ,chī xiāo qún ér zhì zhī 。

shén lóng shī shuǐ ér lù jū xī ,wéi lóu yǐ zhī suǒ cái 。

fū huáng hú shén lóng yóu rú cǐ xī ,kuàng xián zhě zhī féng luàn shì zāi 。

shòu rǎn rǎn ér rì shuāi xī ,gù chán huí ér bú xī 。

sú liú cóng ér bú zhǐ xī ,zhòng wǎng jù ér jiǎo zhí 。

huò tōu hé ér gǒu jìn xī ,huò yǐn jū ér shēn cáng 。

kǔ chēng liàng zhī bú shěn xī ,tóng quán gài ér jiù héng 。

huò tuī yí ér gǒu róng xī ,huò zhí yán zhī è è 。

shāng chéng shì zhī bú chá xī ,bìng rèn máo sī yǐ wéi suǒ 。

fāng shì sú zhī yōu hūn xī ,xuàn bái hēi zhī měi è 。

fàng shān yuān zhī guī yù xī ,xiàng yǔ guì fū lì shí 。

méi bó shù jiàn ér zhì hǎi xī ,lái gé shùn zhì ér yòng guó 。

bēi rén rén zhī jìn jiē xī ,fǎn wéi xiǎo rén zhī suǒ zéi 。

bǐ gàn zhōng jiàn ér pōu xīn xī ,jī zǐ bèi fā ér yáng kuáng 。

shuǐ bèi liú ér yuán jié xī ,mù qù gēn ér bú zhǎng 。

fēi zhòng qū yǐ lǜ nán xī ,xī shāng shēn zhī wú gōng 。

yǐ yǐ zāi !

dú bú jiàn fū luán fèng zhī gāo xiáng xī ,nǎi jí dà huáng zhī yě 。

xún sì jí ér huí zhōu xī ,jiàn shèng dé ér hòu xià 。

bǐ shèng rén zhī shén dé xī ,yuǎn zhuó shì ér zì cáng 。

shǐ qí lín kě dé jī ér xì xī ,yòu hé yǐ yì hū quǎn yáng ?

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者先容

您可能还会对下面的文章感兴趣: